مدیرعامل

مدیرعامل,موسسه خیریه عمران مراغه,سید حجت صدر

مدیرعامل موسسه خیریه عمران مراغه سید حجت صدر

 

 

 

محمدرضا  اسماعیل نیا - مدیرعامل

 


پنج‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
Thursday, August 11, 2022