ارکان موسسه

ارکان موسسه,مجمع عمومی ,هیئت مدیره ,مدیر عامل,بازرسان

موسسه خیریه عمران مراغه

ارکان: موسسه عبارتند از : ۱– مجمع عمومی    ۲– هیئت مدیره    ۳- مدیر عامل    ۴-  بازرسان 

۱– مجمع عمومی

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک نائب رئیس ، دومنشی و یک ناظر اداره می شوند .

۲– هیئت مدیره

موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود . در صورتیکه در آمد وهزینه های موسسه از طریق اعضاء تأمین شود این تعداد می تواند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابد.

3- مدیر عامل

هیئت مدیره باید از بین خود یا خارج ، یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره  به  وی تفویض می گردد  نماینده  موسسه محسوب  شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد .

4. بازرسان   

هیات امناء دو نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را  بعنوان بازرس علی البدل  برای مدت یکسال  انتخاب خواهد نمود .

 


پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه, 25 آوريل 2024