درباره موسسه

اهداف موسسه,خیریه عمران مراغه

موسسه خیریه عمران مراغه

 

 

آغاز فعالیت رسمی موسسه از تاریخ  1372/9/26  تحت شماره 659-1-654  به ثبت رسیده

 

اهداف موسسه خیریه عمران مراغه

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی ، غیرتجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود . ضمنا موسسه از نوع موسسات مذکور دربند  الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می گردد.

محل: مرکز اصلی موسسه در استان تهران واقع بوده ودر صورت لزوم می تواند برابر مقررات تغییر ودرسایرنقاط داخل یا خارج کشور شعبه ، نمایندگی ، یا دفتر دائر نماید .

تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و بنام موسسه حق فعالیت سیاسی له یا علیه احزاب و گروههای سیاسی را نخواهند داشت .

مدت: فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد .

.ماده ۷ دارائی اولیه: اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که تماما پرداخت شده ودراختیار موسسه قرارگرفته است .

اعضای موسس عبارتند از:

(تبصره) – هیئت موسس بعداز تاسیس و انتخاب هیئت مدیره توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها ، مسئولیتی در موسسه نخواهند داشت .

 یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
يكشنبه, 19 مه 2024