برگزاری همایش خیرین موسسه خیریه عمران مراغه در خصوص کمک به دانشگاه مراغه

بزرگترين مزیت مراغه نيروي انساني توانمند و برجسته در سطح ملی است دکتر سید مصطفی سید هاشمی رئيس هيات مديره موسسه خيريه عمران مراغه با اشاره به جايگاه مراغه در سرمایه هاي انساني در سطح ملي گفت: هر يک از شهرها، مزيت ها و ويژگي خاص خود را دارند و مزيت برجسته و پايدار شهر مراغه، برخورداري از نيروي انساني توانمند بوده و هست.

بزرگترين مزیت مراغه نيروي انساني توانمند و برجسته در سطح ملی است دکتر سید مصطفی سید هاشمی رئيس هيات مديره موسسه خيريه عمران مراغه با اشاره به جايگاه مراغه در سرمایه هاي انساني در سطح ملي گفت: هر يک از شهرها، مزيت ها و ويژگي خاص خود را دارند و مزيت برجسته و پايدار شهر مراغه، برخورداري از نيروي انساني توانمند بوده و هست.

بزرگترين مزیت مراغه نيروي انساني توانمند و برجسته در سطح ملی است
دکتر سید مصطفی سید هاشمی رئيس هيات مديره موسسه خيريه عمران مراغه با اشاره به جايگاه مراغه در سرمایه هاي انساني در سطح ملي گفت: هر يک از شهرها، مزيت ها و ويژگي خاص خود را دارند و مزيت برجسته و پايدار شهر مراغه، برخورداري از نيروي انساني توانمند بوده و هست.


دیدگاه خود را بیان کنید
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
شنبه, 15 ژوئن 2024