برگزاری دور دوم مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه

دور دوم مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه با حضور پرشور اعضای موسسه و به ریاست آقای فرید ضیاءالملکی برگزار و پس از ارائه گزارش عملکرد توسط آقای دکتر سید هاشمی رئیس هیات مدیره و ارائه گزارش مالی توسط آقای سید حجت صدر مدیرعامل موسسه و گزارش بازرسان و اعلام نظر تعدادی از اعضای حاضر برگزار و در ادامه، رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید و بازرسان موسسه انجام گردید.

دور دوم مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه با حضور پرشور اعضای موسسه و به ریاست آقای فرید ضیاءالملکی برگزار و پس از ارائه گزارش عملکرد توسط آقای دکتر سید هاشمی رئیس هیات مدیره و ارائه گزارش مالی توسط آقای سید حجت صدر مدیرعامل موسسه و گزارش بازرسان و اعلام نظر تعدادی از اعضای حاضر برگزار و در ادامه، رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید و بازرسان موسسه انجام گردید.

دور دوم مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه با حضور پرشور اعضای موسسه و به ریاست آقای فرید ضیاءالملکی برگزار و پس از ارائه گزارش عملکرد توسط آقای دکتر سید هاشمی رئیس هیات مدیره و ارائه گزارش مالی توسط آقای سید حجت صدر مدیرعامل موسسه و گزارش بازرسان و اعلام نظر تعدادی از اعضای حاضر برگزار و در ادامه، رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید و بازرسان موسسه انجام گردید.

 

 

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
شنبه, 15 ژوئن 2024