اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه -سید مصطفی سید هاشمی

                   

 

 دکتر سیدمحمد خراسانی - نایب رئیس هیات مدیره

سیدمصطفی سیدهاشمی - رئیس هیات مدیره

محمدرضا اسماعیل نیا- مدیرعامل رسول اکبری(خزانه دار)

علی پورمرجان

حسین آرازش

 

 

سعید صابونی

 


چهار‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
Wednesday, August 12, 2020