برگزاری مراسم مجمع سالانه موسسه

همزمان با برگزاری مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه از پیشکسوتان افتخار آفرین موسسه خیریه عمران مراغه تجلیل شد.

همزمان با برگزاری مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه از پیشکسوتان افتخار آفرین موسسه خیریه عمران مراغه تجلیل شد.

همزمان با برگزاری مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه از پیشکسوتان افتخار آفرین موسسه خیریه عمرانمراغه تجلیل شد.

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید
دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
Monday, July 26, 2021