برگزاری مراسم مجمع سالانه موسسه http://omranmaraghe.com fa برگزاری مراسم مجمع سالانه موسسه http://omranmaraghe.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=71 همزمان با برگزاری مجمع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه از پیشکسوتان افتخار آفرین موسسه خیریه عمرانمراغه تجلیل شد.

 

 

]]>