دور دوم مجمع عمومی سالیانه موسسه خیریه عمران مراغه http://omranmaraghe.com fa دور دوم مجمع عمومی سالیانه موسسه خیریه عمران مراغه http://omranmaraghe.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=96 دور دوم مجمع عمومی‌ عادی سالیانه موسسه خیریه عمران مراغه روز جمعه مورخ ۲۴ خرداد در تهران و با حضور مراغه‌ای های مقیم تهران تشکیل شد و اعضای هیات مدیره و بازرسین برای سال ۱۳۹۸   انتخاب شدند : 

 

 

 

هیات مدیره: 
آقایان: 
۱. دکتر سیدمصطفی سید هاشمی 
۲. محمدرضا اسماعیل نیا 
۳. دکتر سیدمحمد خراسانی 
۴. علی پور مرجان 
۵. حسین آزارشی 
۶. دکتر رسول اکبری 
۷. دکتر سعید صابونی 

بازرسان آقایان: 
۱. دکتر اصغر قمی 
۲. دکتر غلامرضا تیزفهم

]]>